Wykazywanie przychodów dla ryczałtowego rozliczenia

Na jakiej podstawie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu? Powinniśmy każdego dnia prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencja taka, sporządzona przez nas samych, powinna zawierać datę, podpis, numer całego zestawienia,a trzeba ponumerować cały brulion już na początku jego prowadzenia. Poza tym trzeba mieć numery faktury online objętych zestawieniem i daty faktur objętych naszym zestawieniem potrzebnym do rozliczenia się. Poza tym trzeba obliczyć jaka została łączna wartość przychodów na podstawie posiadanych faktur. Zestawienie przychodów powinno być podzielone na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtowymi. Takie zestawienie powinniśmy wykonywać do dnia dwudziestego każdego kolejnego miesiąca. Najlepiej jest zlecić to biurze podatkowemu, które będzie za nas starało się o dopełnienie wszystkich tych formalności. Na biurze spoczywa wszelkiego rodzaju odpowiedzialność i korzystanie z nowości i zmian w przepisach,dlatego lepiej zając się własną działalnością a nie rozliczeniami podatkowymi.

Comments are closed.